Hoe schrijf ik, op internationale vrouwendag, een ode aan alle wijze vrouwen zonder namen te noemen maar met het raken van jullie harten? (Below English version)

Aan alle prachtige wijze vrouwen en alle mannen die dagelijks met deze vrouwen mogen samen leven en werken.

Mijn scheiding is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik had best veel moeite om het ideaal plaatje los te laten en ook om een nieuwe draai te vinden. Daarnaast kampte ik enorm met het schuldgevoel over de kinderen. Een opmerking in de media over hoe een kind altijd blijft hopen dat de ouders weer bij elkaar komen, raakt mij nog steeds diep. 

Maar daar waren jullie, telkens weer en vaak ook uit onverwachte hoek, alle mooie vrouwen van deze wereld: mijn moeder, mijn zus, vriendinnen maar ook professionals die mijn pad kruisten en die onverwachts de tijd voor me namen.

Mijn moeder die ondanks de pijn die ze voor haar kleinkinderen voelde toch achter me kon staan en met mee kon huilen als ik het gewoon nodig had om mijn verdriet te laten stromen. Mijn zus die juist hands-on paraat stond op de momenten dat ik zelf in een ‘freeze’ reactie zat.

Mijn huisarts die me, out of the blue, toen ik het zelf even niet meer scherp kon zien, helder schetste hoe de wereld om ons heen het ideale plaatje schept, maar dat dat niet altijd een realistich beeld is. Een andere arts liet een volle wachtkamer even wachten om me haar verhaal te vertellen toen ik plotseling werd overvallen door intens verdriet. #empathie. Mijn collega’s en mijn contacten binnen het netwerk van vrouwen in de financiële sector die met elkaar hun prachtige verhalen delen, bijvoorbeeld over hoe het ze gelukt is om een nieuwe stap in hun carrière te zetten. Mijn zangjuf die me leerde mijn stem op een andere manier te gebruiken. Zingen is emotie, een lach en een traan.

En, ooooo, vriendinnen. Ik dacht dat ik er niet zoveel had, maar uit alle hoeken en gaten popten ze opeens op. Vriendinnen om mee te stappen, te dansen, te wandelen, te klussen, te lachen, te huilen en ook om me er doorheen te helpen als dingen even lastig waren. Allemaal met hun eigen expertise en luisterend oor. Mooie gesprekken en nieuwe en verdiepte vriendschappen. De vriendin die zelf verschrikkelijk ziek was maar toch in staat was om naar mijn verhaal te luisteren. #kracht. De vriendin die telkens weer mee ging naar de bezichtiging van het volgende huis. Al mijn yoga en healing vriendinnen die gezamenlijk zo enorm veel wijsheid bezitten, die me aanvoelen en zonder oordeel luisteren en waar ik ook nog eens enorm mee kan lachen en relativeren!

Vele vrouwen passeerden in dit proces mijn pad en ik ben blij dat dat nog steeds gebeurt, want mede dankzij jullie ben ik de sterke ik van nu. Blij en lekker in mijn vel.

Meestal vind ik het leuk om in mijn blogs kennis te delen, dingen die ik zelf nog dagelijks leer. Maar dat is helemaal niet nodig. Jullie hebben alle wijsheid al in pacht. Jullie zijn een onuitputtelijke bron!

Prachtig dat jullie deze kennis zo rijkelijk met me delen. Dank aan jullie allen!

#vrouwen #empathie #internationalevrouwendag #kracht

On International Women’s Day, how do I write an ode to all wise women without naming names but touching your hearts?

To all beautiful wise women and all men who are allowed to live and work with these women on a daily basis.

My divorce wasn’t easy for me. I had a lot of trouble letting go of the ideal image of a family and finding a new twist. I also struggled with the guilt about the children. A comment in the media about how a child always hopes that the parents will get back together still touches me deeply.

But there you were, again and again and again and often from an unexpected quarter, all the beautiful woman of this world: my mother, my sister, friends, but also professionals who crossed my path and who unexpectedly took time for me.

My mother who, despite the pain she felt for her grandchildren, could still stand behind me and cry with me when I just needed it to let my grief flow. My sister who was hand-on when I was in a ‘freeze’ reaction myself.

My GP who, out of the blue, when I could no longer see it clearly myself, clearly sketched how the world around us creates the ideal picture, but that that is not always a realistic picture. Another doctor left a crowded waiting room waiting to tell me her story when I was suddenly overcome with intense grief. #Empathy. My colleagues and my contacts within the network of women in the financial sector who share their wonderful stories with each other, for example about how they managed to take a new step in their career. My singing teacher who taught me to use my voice in a different way. Singing is emotion, a laugh and a tear.

And, ooooo, girlfriends. I thought I didn’t have that many, but they suddenly popped up from every everywhere. Friends to go out with, to dance, to walk, to paint my house, to laugh, to cry and also to help me through it when things were just as difficult. All with their own expertise and a listening ear. Great conversations and new and deepened friendships. The friend who was terribly ill herself but was still able to listen to my story. #power. The girlfriend who kept coming along to the viewing of the next house. All my yoga and healing friends who collectively possess so much wisdom, who sense me and listen without judgment and with whom I can also laugh and put things into perspective!

Many women passed my path in this process and I’m glad that still happens, because thanks to you I am the strong me that I am now. Happy and comfortable in my own skin.

Usually I like to share knowledge in my blogs, things I still learn every day. But that is not necessary at all. You already have all wisdom. You are an inexhaustible resource!

It is wonderful that you are so generously sharing this knowledge with me. Thanks to all of you!

#women #empathy #internationalwomensday #strength

If you wish to read more blogs, please see below or have a look at my blog page. Enjoy!

Inspiration overflow

I thought after writing my first few blogs that I’d written my story and that my short career as a blogger would end there. Oh, boy, how I was wrong!  When I finally started allowing my creativity to flow, I found out it’s endless. It will never stop. And yes, I’m excited, because there’s more…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: